IGI - Adviesgroep voor strategie en ontwikkeling

IGI Adviesgroep
Bolderiklaan 78
5582 AZ Waalre
T 040 2233065
F 040 2233064
info@igi-advies.nl

Wet Maatschappelijke Ondersteuning


De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die per 1 januari 2007 is ingevoerd, zorgt voor grote veranderingen. Wij hebben in de loop van de jaren veel ervaring en expertise opgebouwd met het ontwikkelen en invoeren van WMO beleid, begeleiding van aanbestedingen en innovatie processen in het kader van de kanteling. Via het Nederlands Instituut voor Studiereizen organiseren wij studiereizen en werkbezoeken op het gebied van de WMO en zorg in brede zin.  

Het succes van de Wmo in de komende jaren wordt de mogelijkheid om als gemeente samen met aanbieders van zorg, wonen en welzijn nieuwe producten te ontwikkelen en arrangementen aan te bieden aan de burger. Integrale diensten waarbij het resultaat en de klantgerichtheid voorop staat. Dus niet meer dingen doen maar dingen bereiken. De burger en zijn of haar omgeving wordt aangesproken op zijn eigen kracht en verantwoordelijkheid. Niet meer maar ook niet minder. Op deze wijze blijft de regie zo dicht mogelijk bij de burger en krijgt de kanteling het succes dat deze verdient. Onze opdrachten in het kader van de WMO: 

 • Projectverantwoordelijk voor het totale WMO traject binnen een regionaal samenwerkingsverband van 11 gemeenten.(ca 300.000 inwoners)
 • Begeleiding van het WMO traject van individuele gemeenten
 • uitvoeren en begeleiden van marktoriëntaties, expertmeetings en discussiebijeenkomsten
 • Advisering en projectbegeleiding van samenwerkende gemeenten bij de ontwikkeling van de ICT ondersteuning en electronisch cliëntendossier
 • Strategische advisering van een GGZ instelling
 • Strategische advisering van een zorginstelling
 • Advisering en begeleiding gemeenteraadfracties

Onderzoek, analyse en aanbesteding hulp bij het huishouden:
2006 - 2008:
 • Ontwikkeling pakket van eisen en bestek voor de aanbesteding  voor de hulp bij het huishouden voor een regio met 12 samenwerkende gemeentenen (in totaal ca 60 miljoen euro). 
 • Begeleiding van de aanbesteding en beoordeling van de inschrijvingen
 • Evaluatie van de aanbesteding en uitvoering
 • Nader onderzoek naar de uitvoering en financiële problemen van thuiszorgorganisaties

2009 - 2010:
 • Analyse toekomstontwikkelingen en ontwerpen van financiële scenarios 
 • Ontwikkeling nieuw pakket van eisen en bestek voor de aanbesteding voor de hulp bij het huishouden voor een regio met 11 samenwerkende gemeentenen (in totaal ca 125 miljoen euro).
 • Begeleiding van de aanbesteding en beoordeling van de inschrijvingen
 • Ontwikkeling van een andere wijze van toewijzing en matching
 • Ontwikkeling van en aanbesteding van bemiddeling en kassierfunctiediensten voor ZZP'ers


Kennis en expertise binnen handbereid

Door bundeling van onze kennis en (internationale) ervaringen beschikken wij over een praktische visie en deskundige op de WMO. Kennis van en expertise over alle beleidsterreinen die bij de WMO zijn betrokken, is aanwezig. Door onze flexibele werkwijze zijn wij een goede partner om samen te zoeken naar een juiste vorm en inhoud van de Wmo. De IGI adviesgroep adviseert en begeleidt al vanaf 2005 gemeenten en instellingen bij de invoering en ontwikkeling van de WMO.

Wij begeleiden gemeenten bij de ontwikkeling van een samenhangende maatschappelijke ondersteuning die hun inwoners in staat stelt zelfstandig te blijven wonen. Op deze wijze ontstaat de kans op lokaal niveau beleid op maat te voeren. Met als doel betere afstemming, minder bureaucratie, minder loketten en lagere kosten.
Burgers zien dan een concrete een invulling van hun recht op maatschappelijke participatie. Met de juiste begeleidng worden zij in gesteld op een volwaardige manier aan de samenleving deel te nemen. Waarbij de eigen kracht en verantwoordelijheid maximaal wordt benut.

Instellingen Instellingen en zorgleveranciers moeten inspelen op de lokale vraag en situaties. Zij krijgen te maken met concurrentie en een andere vraag. Niet meer het aanbod maar de vraag van de burger bepaalt wat zij gaan leveren. Wij begeleiden aanbieders bij hun strategische orientatie en innovatie van produkten en diensten. Om op deze wijze een aantrekkelijke partner te worden voor gemeenten en andere aanbieders in een effectief netwerk.Aanbesteden: geen angst maar een kans 

Gemeenten hebben nog beperkt ervaring met aanbesteden van hulp bij het huishouden. Het is een markt die sterk in verandering is met een kwetsbaar product, een zich ontwikkelende markt en de komende jaren een sterke groei van de lokale behoeften. Het is ook een emotioneel produkt. Het belang voor de burger die een hulp thuis krijgt is groot. De beleving speelt een grote rol.

Een goede aanbesteden biedt een de mogelijkheid om innovatie van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn te stimuleren. Bij een goede aanbesteding worden de aanbieders van deze diensten geprikkeld om vernieuwend en creatief te denken. Een goede aanbesteding richt zich dus niet alleen op de prijs maar vooral op ene combinatie van een goede dienstverlening tegen aanvaardbare tarieven.

De komende jaren gaat er nog veel veranderen in wet- en regelgeving binnen de WMO. Zo zullen geleidelijk steeds meer taken en onderdelen vanuit de AWBZ onderdeel gaan uitmaken van de WMO. Gemeenten krijgen daarbij een steeds completer pakket van taken bij het bieden van ondersteuning aan de burger. Bij een goede aanpak met innovatie, creativiteit en een andere rol en bijbehorend gedrag van alle partijen, zal het lukken om de kanteling een goede invulling te geven. Met daarbij veel mogelijkheden om een aanbod op maat te ontwikkelen tegen voorspelbare kosten.

Voorafgaand aan de aanbesteding is een marktoriëntatie erg nuttig. Door zich breed en transparant op de markt te oriënteren  en in dialoog te gaan met aanbieders, kan er goed zicht worden gekregen op de eigen vraag en doelen vor de aanbesteding. 

Wij hebben ruime ervaring met het beleieden van het WMO proces in zowel voor kleine als grotere gemeenten. Onrust, conflicten en problemen zijn door onze aanpak niet voorgekomen.